INDIA

GHPU Regional Center – Chennai F1, # 2 , 19th Cross Street, Venkateshwara Nagar, Ramapuram, Chennai- 600089

GHPU Regional Center – Chennai

F1, # 2 , 19th Cross Street, Venkateshwara Nagar, Ramapuram, Chennai- 600089

Global Human Peace University